تاریخچه نماز در ادیان آسمانی
44 بازدید
محل ارائه: بیت القرآن امام علی
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فهرست کتاب نماز 1- تاریخچه الف : نماز در ادیان قبل از اسلام ب : سال وجوب ج : علت وجوب د: چگونگی نزول اذان واقامه الف :سر تشریع اذان واقامه و : اولین نمازو نماز گزار 2 منابع ومآ خذ کتاب " محمد جعفر ملک پور